منشورفعالیت سازمان

  • همواره صداقت و شفافیت را در ارائه اطلاعات به مشتریان و ذینفعان خود رعایت می نماید.
  • نظم و انظباط و آراستگی در محیط کار، مورد تأکید بوده و از سوی مدیران و کارکنان مورد توجه و رعایت قرار می گیرد.
  • رعایت اصل مشتری مداری و جلب رضایت، تکریم و تأمین نیازهای مشتریان هدف اصلی و مورد تأکید همه اعضای گروه بوده و هرگز از آن عدول نخواهد کرد.
  • آموزش و توانمند سازی کارکنان به عنوان یک اقدام اثربخش در توسعه و پیشرفت شرکت مورد تأکید مدیران بوده و مسیر ارتقاء برای همه کارکنان در دوره های مختلف را فراهم می کند.
  • تلاش مستمر، سخت کوشی، پاسخگویی متعهدانه، احساس مسئولیت، اصل جدایی ناپذیر و باور عمیق مدیران و کارکنان این گروه صنعتی بوده و همواره در عملکرد آنان قابل مشاهده است.

اهداف وچشم اندازها

  • نتیجه گرایی
  • ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
  • توسعه مهارتهای افراد برای کارهای تخصصی
  • استفاده تؤام از قواعد تمرکز و عدم تمرکزدر امور
  • توسعه کیفیت خدمات با تکیه بر تکنولوژی و دانش منابع انسانی